ﺟﺎﻳﮕﺰینی ﻣﻮﺗوﺮﻫﺎی ﻗﺪیمی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و روﻏﻦ ﻛﺎری