ارت در پکیج ارت در پکیج. earth  ارت و phase  فاز =  0