در این صفحه از امدادکاران در ارتباط با اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮکیبی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه صحبت خواهیم کرد.

اﻣﺮوزه ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎنگی، ﺗﺠﺎری و صنعتی ﻛﺎﻣﻼً ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﺮﺳـﻮم ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴﺴـﺖ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧـﺮژی
اﻟﻜﺘﺮیکی در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه (DG) در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان یک ﻓﺮﺻـﺖ در ﺑﻬﺴـﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻠﻔـﺎتی خطوط اﻧﺘﻘـﺎل اﻧﺮژی ﻣﺮﺳﻮم، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺮق و ﻛـﺎﻫﺶ خاموشی ها، و ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮی ﺗﺠﺎرت اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﺷﺎره ﻛﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎیبی ﺣﻞﺷﺪنی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻴﭽﻴﺪهﺷﺪن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی، ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻی اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎیستی ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد.

اﻳـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزاصلی شان ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی اوﻟﻴـﻪ، ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ بندی می ﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮکیبی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﺑﻪ شکلی از اﻧﺮژی اﻃﻼق می ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔـﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب (ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ) ﺑﺘﻮان دوﺑﺎره ﺑﻪ آن دﺳـﺖ ﭘﻴـﺪاﻛـﺮد. مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی

انرژی خورشیدی

اﻳﻦ اﻧـﺮژی ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ دو ﻧـﻮع ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎییک ﺧﻮرﺷـﻴﺪی و ﮔﺮﻣﺎیشی ﺧﻮرﺷﻴﺪی میﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻮع اول، اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﻧـﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺗﺒـﺪﻳﻞ می ﺷـﻮد و از آن می ﺗـﻮان در ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. ﻋﻨﺎﺻﺮ اصلی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی در اﻳـﻦ ﻧـﻮع PV ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎ، آراﻳـﻪ ﻫـﺎی ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎییک ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

در ﻧـﻮع دوم، اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣﺎیی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار می ﮔﻴـﺮد.

انرژِی بادی

اﻧﺮژی جنبشی ﺑـﺎد را می ﺗـﻮان ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮرﺑﻴﻦ ﻫـﺎی ﺑـﺎدی ﺑـﻪ اﻧـﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻧـﻮع اﻧـﺮژی،ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎیی ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﻧﻘﺎط ﺑﺎدﺧﻴﺰ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ می ﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﻧـﻮع اﻧـﺮژی در ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوی (ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ) یکی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اصلی ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧـﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود.

اﻧﺮژيﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮکیبی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اﻳﻦ اﻧﺮژی ﻫـﺎ ﻧﻴـﺎزﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ اوﻟﻴـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ دارد. ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭼﮕﺎلی ﺑﺎﻻ اﻧﺮژی از وﻳﮋگی ﻫﺎی اصلی آﻧﻬﺎﺳﺖ.مانند پیل های سوختی و تولیدکننده های همزمان برق و گرما و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ.

پیل های سوختی

اﻳﻦ ﻧـﻮع اﻧـﺮژی از ﻳـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻟﻜﺘﺮوﺷـﻴﻤﻴﺎیی ﻛـﻪ در آن از ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻴﺪروژن اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی و ﺑﺨﺎر آب ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﺷـﻮد، ﭘﺪﻳـﺪ می آﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻜﺎنیکی ﺑﻬﺮه نمی ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﮔﺎر می ﺑﺎﺷﺪ.

تولیدکننده های همزمان برق و گرما

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺮق و ﮔﺮﻣـﺎ را دارﻧـﺪ. از ﮔﺮﻣـﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی آن، می ﺗـﻮان ﺟﻬـﺖ ﮔﺮﻣـﺎﻳﺶ آب ﻣﺼـﺮفی در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠـﺎری و صنعتی اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد. اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ از اﻧـﺮژی، ﻣﻨﺒـﻊ ﻋﻤﺪه ای از اﻧﺮژی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ اروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ را تامین می ﻛﻨﺪ.

ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ

اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از اﻧﺮژي ﺣﺪود 10ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑـﺎزار اﻧـﺮژی ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﻏﺮبی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ ﻛﻢ و ﭼﮕﺎلی ﺑﺎﻻی اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴـﺪی، آن را در زﻣﺮه یکی از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺑـﺮای ﻣﺼـﺎرف ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺮژی ﻣﻌﺮفی ﻛﺮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮکیبی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺜﺮ اﻧـﺮژیﻫـﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻈﻴـﺮﺑـﺎد و ﺧﻮرﺷـﻴﺪﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ محیطی در ﺷﺒﺎﻧﻪروز و ﻓﺼﻞ ﺳـﺎل بستگی دارد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻮﻟﻴـﺪات
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ای ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اصلی اﻧﺮژی، اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻮﺳﺎن اﻧﺮژی ﺧﺮوجی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮایی ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻞﻣﻄﺮح می ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، از روش ﺗﺮﻛﻴﺐاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻏﻴـﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﺮای اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖاﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻳـﻚﻋﻨﺼﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ وﻗﻔـﻪﻫـﺎی ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز می ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎ،ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫــﺎی ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﭘﺮاﻛﻨــﺪه ﻫﻴﺒﺮﻳــﺪی (ﺗﺮکیبی) اﻧــﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی Hybrid Distributed Generation System (HDGS)ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر کلی، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را می ﺗﻮان ﺑـﻪ دوﺑﺨﺶ :

1) ارﺗﻘﺎء ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻟﻜﺘﺮونیک ﻗـﺪرت و روشﻫـﺎی ﻛﻨﺘﺮلی آﻧﻬﺎ

2) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺎر و ﺷﺒﻜﻪ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

توضیحات بیشتر

در ازاء یک اﻳـﺪه ﺟﺪﻳـﺪ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷﺪه ﺑﺎیستی ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻻزم ﻃﺮاحی اﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎ در دﻳﮕـﺮ زﻣﻴﻨـﻪﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎ می تواند ﺑﻪ رﺷﺪ کیفی و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ دو زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

در ﺷﻬﺮﻫﺎ (در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی، اداری ﻳـﺎ ﻛﺎرﮔـﺎهی) ﻏﺎﻟﺒـﺎًﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ اصلی PV ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری می ﮔﻴـﺮد. ﺗـﻮان
اﻟﻜﺘﺮیکی اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ از ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮﺳـﺎنی و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞﭘﻴﺶ بینی ﭘﻴﺮوی می ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮای اﺳـﺘﻤﺮار در ﺗﻮﻟﻴـﺪﺗـﻮان و اﻓـﺰاﻳﺶﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ اﻧﺮژی می ﺑﺎﺷـﺪ.


اﻳﻦ روﻳﻜﺮدﺗﻮﺟـﻪ را ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي PV ﺑـﺎ د ﻳـﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﭘﻴﻞ ﻫـﺎي ﺳـﻮﺧﺘﻲو ﺑـﺎﺗﺮيﻫـﺎ ي ﭘﺸـﺘ ﻴﺒﺎن ﺳـﻮق ﻣـﻲدﻫـﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ را ﺗﻀـﻤﻴﻦﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘـﺮ ﺳـﺮ و ﺻـﺪاﺑﻮدن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه و ﻧﻴـﺎزﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ.


ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮختی اﻧﺮژی را ذﺧﻴﺮهﻧﻜـﺮده و ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﻪ آنFC ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻣﺸﻜﻼت می ﺗـﻮان ﺑـﻪ
زﻣﺎن راه اﻧﺪازی ﺑﺎﻻ، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎر، ﻧﻮﺳـﺎن ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻳﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﻳﺎن آن اﺷﺎره ﻛﺮد.

ﻫﺪف از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎﺗﺮی در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﺎﻟـﺖﮔﺬرای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ، ﺟﺬب ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗـﻮان، ﻛـﺎﻫﺶ رﻳﭙـﻞ ﺟﺮﻳـﺎن،
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺮژی در ﭘﻴﻚ ﺑﺎر و اﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژی در ﻫﻨﮕـﺎم اﺿـﺎﻓﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﺟﻮد ﺑﺎﺗﺮی در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎیی ﻋـﻼوه ﺑـﺮﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ فنی و تکنیکی، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪگی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، اﻓـﺰا ﻳﺶ ﻗﻴﻤــﺖ و ﭘﻴــﺪاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﺪﻳﺮیتی ﺗــﻮان ﺑــﺮای ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳــﺪPV/FC/Battery ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر کلی، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ.

در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﺷﺒﻜﻪ،ﻫﺪف، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس دور از ﺷﺒﻜﻪ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎً ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺟﺒـﺮان ﺗﻐﻴﻴـﺮات طبیعی ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ می ﺑﺎﺷﺪ.

اینﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷـﺒﻜﻪ، اﻧـﺮژی ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﻮان درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﻜﻪ و ﺑﺎر ﺗﺤﻮﻳـﻞداده می ﺷـﻮد.

در اﻳـﻦﺣﺎﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ (اﺻﻼح ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان)، ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻫﺎﻣﻮﻧﻴﻚﻫـﺎی ﺳﻴﺴـﺘﻢ (ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻛﺘﻴﻮ) و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪﺷﻮد.

نظر شما

ایده و نظر خود را مطرح کنید
جدیدترین مفیدترین
 1. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  آیا این نظر مفید بود؟
 2. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with a few
  pics to drive the message home a little bit, but other than that,
  this is magnificent blog. A fantastic read. I’ll certainly
  be back.

  آیا این نظر مفید بود؟
 3. Great blog here! Additionally your website lots up fast!

  What web host are you using? Can I am getting your associate
  link on your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

  آیا این نظر مفید بود؟
 4. I feel tha iis amobg the so much significanbt information for me.
  Andd i am happly reading yoyr article. But should commentary
  on some general issues, The web site taste iss ideal,
  thee articles is in reality great : D. Just right process, cheers

  آیا این نظر مفید بود؟
 5. Somebnody necesarily help to make severely posts I’d state.
  Thhat is the first tome I frequented youur weebsite page and uup tto
  now? I surdprised withh thee analysis you made to make this actual puut up incredible.

  Fantastic activity!

  آیا این نظر مفید بود؟
 6. I am sure this article hass toucheed alll the internet viewers, itts reallpy realy fastidious piece of wwriting on building up
  new webpage.

  آیا این نظر مفید بود؟
 7. Simppy desir too say your article is as surprising. The clearness in your ppost iis siply cool and i
  cann assumee you’re ann expett onn this subject.

  Welll with yyour permission allow mme too grdab your
  RSS feed too ksep upodated with forthcoming post. Thanks
  a milolion and please keep upp tthe gratifying work.

  آیا این نظر مفید بود؟
 8. Awesome issues here. I am very glad to look your article.
  Thanks so much and I’m taking a look ahead to contact you.
  Will you kindly drop me a mail?

  آیا این نظر مفید بود؟
 9. I have to thank you for the efforts you have put in writing
  this site. I really hope to check out the same high-grade
  content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

  Here is my site :: delta 8 Thc carts

  آیا این نظر مفید بود؟

آخرین هامطالب مرتبط