در زمینه بهبود مصرف انرژی، امدادکاران مقاله ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی را در ادامه در اختیار شما قرارداده است .

در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز،ﻳﻜﻲ ازﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر،ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮمی ﺑﻪ ﭼﮕﻮنگی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺼـﺮف کلیه ﻣﻨـﺎﺑﻊ وﺑﺨﺼـﻮص اﻧﺮژی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. درﻫﺮﻛﺸﻮر،اﻧﺮژی،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﻛـﺖ
درآوردن ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ اﺳـﺖ.

در ﻣﻴـﺎن اﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺮژی، اﻧﺮژی ﺑﺮق از ﺑﺎارزش ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ می ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی فسیلی وﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی زﻳﺴـﺖ محیطی ﺗﻮﻟﻴﺪوﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی،ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﻣﺼـﺮف در اﻳـﻦ ﺑﺨﺶ راﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، از اوایل دﻫـﻪ 1970 ﻣـﻴﻼدی،ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دردﻧﻴﺎآﻏـﺎزﺷـﺪ وﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و زﻳﺴﺖ محیطی ﻧﺎﺋﻞ ﺷـﺪﻧﺪ.

در واﻗـﻊ اﻣـﺮوزه ﻛﺸـﻮرﻫﺎی صنعتی ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف انرژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﻧـﺮژی می ﻧﮕﺮﻧـﺪ .

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮیکی (DSM)

ﻋﻤﺪه ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوان اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻛﺎفی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی در ﺷـﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎنی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻧـﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺗﻠﻔﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻟﺬا ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺮق در ﻛﺸﻮر،درراﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی ﺗﻮﻟﻴـﺪﺑـﺮای ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮق وﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درجهت ﻛـﺎﻫﺶ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی اﻧﺮژی می ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی ﻛﺎرﺑﺮد وﺳـیعی در زﻣﻴﻨـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ، ﻟـﻮازم ﺧـﺎنگی ﺑﺮقی و اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻤﭽﻮن پمپ ﻫـﺎی آب، اﺑـﺰارآﻻت ﻣﺎﺷـﻴﻦﻫـﺎ دارﻧﺪ.

آﻣﺎرﻫﺎﻧﺸﺎن می دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺣـﺪود 60% ازﻣﺼــﺮف اﻧــﺮژی درواﺣــﺪﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺘﻲ راﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼــﺎص می دﻫﻨﺪ.

اﻣـﺮوزه ﺑـﻴﺶ از 90% ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه درﺻـﻨﻌﺖ،اﻟﻘﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی روش اﺳﺘﻔﺎده ازآﻧﻬﺎ، ﻣﻲﺗـﻮان 10% ﺗـﺎ 12% دراﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﻣﺼﺮفی آﻧﻬﺎﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮیی ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آورد.

ﻟـﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻـﻪ درزﻳﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی

  1. ﻧﺼﺐ دراﻳﻮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮای موتورها (VSD)
  2. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان
  3. اﺳﺘﻔﺎده از راه اﻧﺪازﻫﺎی ﺳﺘﺎره-ﻣﺜﻠﺚ
  4. ﺟﺎﻳﮕﺰینی ﻣﻮﺗوﺮﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ وروﻏﻦ ﻛﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ

نصب دراﻳﻮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮاي موتورها(VSD)

ﺑﺎ اﻳـﻦ روش،ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎدرﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﻣـﻮردﻧﻴـﺎزﺑـﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘـﻪ می ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺼـﺮف اﻧـﺮژی،راه اﻧـﺪازی ﻧـﺮم،اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻲﮔﺮدد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان

ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮیکی ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎﺗﻨﻬـﺎﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻔﻴـﺪﻧﺒـﻮده وآﻧﻬـﺎﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻻﻳﻨﻜﻒ ﺗﻮان ﻏﻴـﺮﻣﻔﻴـﺪﻧﻴـﺰ از ﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﺮق درﻳﺎﻓـﺖ می ﻛﻨﻨﺪ.

ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮان، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ وﺗﻠﻔــﺎت، و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺑــﺮق ﻣﺼــﺮفی ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ.

ﺑــﺎﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ درﻧﺼـﺐ ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎی ﺿـﺮ ﻳﺐ ﺗـﻮان (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎزنﻫﺎ)،ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮان رادر ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺗﻮرتﻮﻟﻴـﺪﻛﺮدوﻣﺎﻧﻊ ازﺟﺬب آن ازﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از راه اﻧﺪازﻫﺎی ﺳﺘﺎره-ﻣﺜﻠﺚ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت، راه اﻧﺪازی اﻗﺘﺼـﺎدی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ می ﮔﺮدد.

ﺟﺎﻳﮕﺰینی ﻣﻮﺗوﺮﻫﺎی ﻗﺪیمی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و روﻏﻦ ﻛﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮیکی

اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻠﻔـﺎت اﻟﻜﺘﺮیکی و ﻣﻜﺎنیکی در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣـﻮرد، ﻫﺰ ﻳﻨـﻪﻫـﺎی ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﺎﻻیی را دارد، اﻣﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ می ﺗـﻮان در ﺟـﺎﻳﮕﺰینی ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی ﻣﻌﻴﻮب، از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﻛﻼس ﻛﺎری A اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به امدادکاران میباشد.

نظر شما

ایده و نظر خود را مطرح کنید
جدیدترین مفیدترین

آخرین هامطالب مرتبط